Våre samarbeidspartnere

 

Samarbeid med andre instanser

For at barn skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for deres oppvekst og utvikling, samarbeider vi med andre tjenester og institusjoner i kommunen som PPT, barnevern og helsestasjon. 

Praksisbarnehage og lærlingebedrift

Vi er praksisbarnehage og godkjent  lærlingebedrift. Vi tar imot barnehagelærerstudenter fra Hint og DMMH og barne -og ungdomsarbeiderelever fra videregående skoler som Ole Vig og Aglo. Vi har i år en lærling.

 Kompetanseutvikling

Alba driver også med utdanning. Vi tenker at denne utdannelsen skal inngå i vår kompetansehevingsplan og vil bli gjennomført av flere av våre pedagoger. Utdanningen går ut på at pedagogen skal ta stilling til de pedagogiske spørsmål:

* Norsk barnehagekultur møter Reggio Emilias pedagogiske filosofi

* Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver – muligheter og dialog

* Lyttende pedagogikk - pedagogiske verktøy

* Individ og kooperativ læring – læring i fellesskapet

* Prosjekterende arbeidsmåte; prosessorientert arbeid - ”Progettazione”

* Barns læreprosesser – pedagogens rolle

* De hundre språk – inntrykk og utrykk

* Pedagogisk dokumentasjon – observasjon, refleksjon, analyse. Layout.

* Barnehagen som demokratisk møteplass

* Organisasjon og struktur

* Å arrangere miljøer, pedagogiske situasjoner og prosesser