Samarbeidsutvalget

Foreldresamarbeid

 

Medlemmer i SU barnehageåret 2016/2017:

Leder:  Veronica Pedersen

Mail: ">.

 

Nestleder.: Hanne Bruem Olsen

<Mail: .

 

Barnehagetiden er en stor del av barnas barndom. Ett tett og nært samarbeid med hjemmet er til det beste for hvert enkelt barn. Samarbeidet foregår på ulike arenaer.

 * Foreldreråd /Foreldrenes samarbeidsutvalg

 

Finnes i våre vedtekter pkt. 4.2 Foreldreråd

 
•Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Dette for å sikre godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen.
•I saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen kan foreldrerådet be om å få saken forelagt. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før en avgjørelse blir tatt.
•Foreldrerådets leder innkaller til og leder møter i foreldrerådet.
•Innkalling til foreldrerådsmøter skjer med 14 dagers varsel, saksliste skal fremlegges ved innkallingen.
•Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hver fremmøtte.
•Foreldrerådet velger 2 representanter til samarbeidsutvalget og to varamedlemmer.
•Foreldre har taushetsplikt omkring saker som blir tatt opp gjennom foreldreråd.
•Saker som er oppe i foreldreråd er taushetsbelagt.

 

* Foreldremøter og foreldresamtaler

Vi har foreldresamtaler to ganger i året og foreldremøter to ganger i året.

Tett dialog er nødvendig for en felles forståelse for hvordan et barn kan bli.

Flere møter kan også være nødvendig utover de obligatoriske.